Zarządzanie wiedzą

18 Luty 2014Autor: E.S.M.

 

Nie tak dawno zresztą uważano powszechnie, że firma to przede wszystkim budynki, maszyny, transport, zaopatrzenie. Wówczas stawiano przede wszystkim na kapitał rzeczowy. Dziś, odkąd wiedza stała się sednem stałej przewagi nad konkurencją, dziedzina kapitału intelektualnego jest nie tylko ekscytującym tematem dla naukowców ale także dla biznesmenów. Blill Gates cyt.” Każda firma chcąca konkurować w Epoce Cyfrowej staje przed koniecznością gromadzenia i użytkowania wiedzy w sposób bardziej efektywny niż jego konkurenci. Będzie to miało fundamentalne znaczenie dla tego, jak firma będzie sobie radzić w biznesie w XXI wieku.” Nowe dobrze prosperujące na rynkach światowych firmy internetowe itp. unaoczniły, że wiedza, jako majątek firmy odgrywać będzie coraz większe znaczenie. Specjaliści z tej dziedziny kapitał intelektualny dzielą na następujące kategorie:

  • kapitał rynkowy - wizerunek firmy oraz ogół relacji firmy z otoczeniem np.: klienci, ich lojalność, kanały dystrybucyjne, różne kontrakty, umowy licencyjne,
  • kapitał ludzki - wiedza, umiejętności, doświadczenie pracowników, np.: zdolności do rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze, przedsiębiorczość, umiejętności kierownicze, tajemnice handlowe, prawa autorskie, oraz wszelkie inne aktywa niematerialne, których właścicielem są pracownicy, a nie przedsiębiorstwo.
  • kapitał organizacyjny - wszelkie aktywa niematerialne, w tym znaki towarowe patenty, prawa ochronne na wzory przemysłowe i użytkowe, różne prawa projektowe, nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym i będące własnością przedsiębiorstwa,

Kapitał intelektualny wraz z wartością księgową składają się na całkowitą wartość firmy stąd proces zarządzania kapitałem intelektualnym jest nie mniej ważny, niż zarządzanie kapitałem rzeczowym czy finansowym.

Z powyższych względów warto inspirować pracowników do: opracowywania chwytliwych nazw produktów, usług, sloganów reklamowych itp. (które można rejestrować, jako znaki towarowe), dokonywania wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, projektów racjonalizatorskich – w celu ochrony patentowej lub know- how.

Znaki towarowe w gospodarce rynkowej spełniają funkcje: wyróżniającą-indywidualizują produkt lub usługę- wskazują na pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa, stanowią gwarancję określonej jakości produktu lub usługi, promują produkt lub usługę. Zarejestrowany znak towarowy może być oznaczony w widocznym miejscu międzynarodowym symbolem ® - zastrzeżony znak towarowy ( ang. registered). Często przy różnych napisach, które uważane są za znaki towarowe widnieje oznaczenie ™ ( ang. trade mark- znak handlowy) – lub SM (ang. service mark- znak usługowy) są to znaki, które z jakichś powodów nie zostały zarejestrowane ale firma i tak uważa te znaki za swoją własność i ostrzega przed naśladownictwem.

Aport w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna)

Wkład na pokrycie udziałów (w spółce akcyjnej - akcji) w tworzonym albo podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. czy spółki akcyjnej może mieć charakter pieniężny, niepieniężny albo mieszany. O ile wartość wkładu pieniężnego wynika z istoty pieniądza, jako miernika wartości, o tyle ustalenie wartości wkładów niepieniężnych (zwanych aportami) stwarza pewne problemy, co pociągnęło za sobą konieczność specyficznej regulacji prawnej odnośnie tego typu wkładów. Wymaga się, aby w umowie spółki z o.o., czy dokumentach założycielskich spółki akcyjnej szczegółowo określono przedmiot aportu, osobę wspólnika wnoszącego ten wkład oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów/akcji. Warunkiem dopuszczenia pokrycia udziałów/akcji wkładem niepieniężnym jest posiadanie przez przedmiot tego wkładu tzw. zdolności aportowej. Jest to zespół cech, określających, czy dany wkład może stanowić pokrycie kapitału spółki, czy też nie. Przedmiotem aportu mogą być wszelkie prawa majątkowe, jak i rzeczowe składniki majątku, pod warunkiem, iż są zbywalne i mogą stanowić element aktywów podmiotu gospodarczego. Ponadto, powinna istnieć wiarygodna metoda ustalenia ich wartości ekonomicznej a także, jako składniki aktywów powinny zapewnić napływ do przedsiębiorstwa określonych korzyści ekonomicznych w dającym się przewidzieć okresie czasu, przykładowo przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie związane z wykonywaniem pracy lub usług (nie posiadają zdolności aportowej art.14 ksh). W świetle obecnych regulacji prawnych i poglądów doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego, uznaje się, że przedmiotem aportu mogą być: zbywalne prawa majątkowe np. licencje, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, prawa autorskie. W praktyce zdolność aportową przyznaje się poufnej: wiedzy technicznej, wiedzy w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej czy organizacyjnej określanej z ang. jako know-how.